Ang pagdating ng mga hapones

07-Nov-2014 11:15 by 9 Comments

Ang pagdating ng mga hapones - dating tv show tlc

Kung hindi ninyo ma-contact ang mga na-declare na calamity zone, ay tumawag sa Emergency Number 171(telephone service), Disaster Emergency Message Board (web171), etc.,.Sa pagdating ng isang malaking lindol o iba pang kalamidad, maaaring mahirapan makipag-alaman sa kani-kanilang mga kamag-anak o kaibigan, ang mga taong nasa lugar na tinamaan ng kalamidad, at maaaring manatili ang pagkagulo ng mga linya ng komunikasyon papunta at palabas ng lugar na nasakuna nang ilang araw.

Sa oras na mataya na malaki ang posibilidad na parating na ang lindol, ang Prime Minister ng bansang Hapon ay magpapatalastas ng babala o “Keikai Sengen”.

Upang makasiguradong may paraan upang mapaalam sa mga nag-aalalang mga kamag-anak, kaalam atbp.

ang kalagayan ng kanilang kalagayan (kaligtasan), itinalaga ang emergency number 171.

Mayroong nalathalang “Earthquake Hazard Map ng Inyong Pook” kung saan nakasulat ang tinatayang pinsala dulot ng lindol, pook-likasan, kinaroroonan ng malawakang likasan atbp.

May ginagawa ring tsunami version nito, “Tsunami Hazard Map ng Inyong Pook” kung saan nakasulat ang kinaroroonan ng gusaling likasan sa panahon ng tsunami at iba pa, at bersyon ng pagbaha/pag-apaw ng tubig “Flooding Hazard Map ng Inyong Pook” kung saan nakasulat ang kinaroroonan ng pook-likasan at iba pa.

Kung ipahayag ang warning ng malaking tsunami, at walang mataas na lugar sa paligid, may gusaling likasan sa panahon ng tsunami kung saan maaaring lumikas pansamantala.

Mangyaring unang tandaan ang mga daanan sa paglikas at suriin ang mga delikadong lugar bago lumikas.

Kung may papalapit na bagyo sa inyong lugar, bantayan ang mga ulat sa panahon at mangyaring sundin ang mga sumusunod na paghahanda: Mahirap hulaan ang pagdating ng lindol.

Samakatuwid, mahalaga na ipagpatuloy natin ang mga nararapat na paghahanda at ang dapat gawin sa oras ng kagipitan.

Maaaring magdulot ang mga bagyong ito ng mga landslide, pagbabaha, at iba pang sakuna.

Maghanda sa pamamagitan ng pag-alam kung saan ang mga mapanganib na lugar, at ang inyong nakatakdang pook-likasan (evacuation center) at iba pa sa inyong lugar.

Kapag nagkaroon ng malaking lindol, maaaring magdulot ng malaking sakuna sa pamamagitan ng pagpatumba ng mga gusali, pagsanhi ng mga sunog, at iba pa.